Het koersbesluit ‘Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop’ is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op de spelregels Pgb op 13 juni jl. Dit koersbesluit schetst de kaders voor het nieuwe stelsel van langdurige ondersteuning en zorg voor volwassen Amsterdammers. Dit nieuwe stelsel betekent dat Amsterdam doorgaat op de twee jaar geleden ingeslagen nieuwe weg. Met minder budget en een vernieuwende aanpak krijgen Amsterdammers snel, goed en op maat de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben.

Vanaf 2015 bieden wijkzorgteams ondersteuning en zorg in Amsterdam aan.De stad wordt in 22 gebieden van ongeveer 40.000 inwoners opgedeeld. In de teams stellen de huisarts, wijkverpleegkundige, verzorgende, woonbegeleider en maatschappelijk werker, in overleg met degene die de zorg nodig heeft, zorg op maat samen. De wijkzorgteams zijn samen met de Ouder- en Kindteams de spil van de toekomstige Amsterdamse zorg.

Om de grote transitie van de herinrichting van de Wmo in goede banen te leiden kiezen we voor een veranderstrategie langs drie sporen.

1 Basisaanbod dat Eigen Kracht ondersteunt

De bezuinigingen betekenen dat er minder professionele zorg- en ondersteuning beschikbaar is in de stad; mensen zullen meer zelf moeten doen. De gemeente heeft de taak de randvoorwaarden te creëren waarmee Amsterdammers dit ook kunnen.

2 Wijkzorgteams

Met het introduceren van wijkzorgteams zorgen we voor afgestemde zorg op het niveau van de wijk. Dit moet leiden tot betere ondersteuning tegen lagere kosten.

3 Doelmatige inkoop in de 2e lijn

De gemeente gaat in gesprek met zorgaanbieders en professionals over mogelijke vereenvoudigingen en innovaties in de zorg. Onze insteek is om zoveel als mogelijk de kwaliteit van de zorg te borgen en tegelijkertijd te komen tot een kostenbesparing van 25%.

Iedere Amsterdammer met een zorgvraag kan rekenen op eenzelfde aanbod, deskundigheid en benadering die past bij de ondersteuningsvraag, ongeacht de wijk waar je woont. Voor mensen die nu zorg ontvangen via de Wmo of de AWBZ komt een overgangstermijn. Voor de hulp bij het huishouden (Hbh) gaat de verandering in per 1 januari 2015, klanten worden hierover halverwege 2014 geïnformeerd. Bestaande klanten die geen schoonmaakhulp meer krijgen hebben dan een half jaar om iets anders te regelen. De Tweede Kamer stelt de overgangstermijn van de AWBZ-functies vast, deze is nog niet bekend.

De gemeente wil open en actief communiceren over de veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. De Amsterdammer met een zorgvraag staat hierbij centraal. Communicatie is gericht op het wegnemen van onrust en het informeren over alle concrete stappen binnen het proces van AWBZ naar Wmo. Daarnaast is er een communicatietraject naar de professionals.

Download hieronder het Koersbesluit van de Gemeente Amsterdam over de herinrichting Wmo