Privacy WetgevingInleiding

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat maakt dat wij als Stichting StadsdorpBuurt7 maatregelen moeten treffen die verzekeren dat de gegevens die wij van je hebben goed en veilig bewaard worden en niet zonder je toestemming aan anderen ter beschikking kunnen komen.

Het bestuur van StadsdorpBuurt7 vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens van de stadsdorpers en zal deze gegevens dan ook nooit met derden delen. Wij gebruiken de gegevens alleen om alle stadsdorpers op de hoogte te houden van wat er gebeurt binnen StadsdorpBuurt7 via het StadsdorpNieuws (onze nieuwsbrief), onze website en een enkel mailbericht om stadsdorpers uit te nodigen voor activiteiten die door StadsdorpBuurt7 worden georganiseerd. Alle stadsdorpers hebben natuurlijk het recht om hun gegevens in te zien, te (laten) corrigeren en te vragen de gegevens helemaal te willen verwijderen.

Wil een stadsdorper de persoonsgegevens wijzigen of zich uit laten schrijven dan kan dat door een email te sturen naar contact@stadsdorpbuurt7.nl.

Ook voor eventuele klachten over het beheer van de gegevens kunnen stadsdorpers een bericht sturen naar contact@stadsdorpbuurt7.nl.

 

Privacyverklaring

1. StadsdorpBuurt7 houdt de gegevens bij van ‘stadsdorpers’, van ‘Commercieel-Politiek-Activiteit Belangstellenden’ en van ‘Stadsdorpen’. Deze gegevens worden bijgehouden vanwege het versturen van het StadsdorpNieuws.


2. Iedere stadsdorper heeft zich zelf aangemeld bij StadsdorpBuurt7, hetzij om de nieuwsbrief te ontvangen of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. Alleen de gegevens die zij zelf doorgeven, worden bij ons geregistreerd.

Van stadsdorpers die deelnemen aan specifieke activiteiten zoals bijvoorbeeld de leeskringen wordt daarnaast een lijst van ‘Groepsactiviteiten’ bijgehouden. Dit om hen te kunnen informeren over deze activiteiten. Het bestuur van StadsdorpBuurt7 heeft inzage in deze lijst ter controle en om mensen voor specifieke activiteiten uit te kunnen nodigen. Bovendien worden naam en e-mailgegevens gedeeld met deelnemers aan een bepaalde activiteit (zoals bijvoorbeeld voor de Leeskringen, de wandelgroep of voor de Cultuurburen). Dit om de betreffende activiteit kenbaar te maken of andere gegevens te delen die van belang zijn voor deze activiteit.

Bij de ‘politieke of andere belangstellenden’ staan alleen de naam, functie en het openbare e-mailadres op de lijst die gebruikt wordt om de Nieuwsbrief toe te sturen. Zijn de naam, functie en e-mailgegevens niet openbaar, dan heeft het Stadsdorp deze gegevens van de persoon in kwestie zelf ontvangen.

Het StadsdorpNieuws wordt ook verstuurd naar de derde categorie adressen, nl. de belendende Stadsdorpen. Deze gegevens staan op de website van het betreffende Stadsdorp of hebben we van personen zelf gekregen.

In het StadsdorpNieuws en op de website worden alleen voornamen vermeld. Uitzondering hierop zijn leden van het bestuur of personen die namens een organisatie op de website staan, met instemming van genoemde personen. De eventuele e-mailadressen zijn verborgen achter een koppeling.

Foto’s van personen op de website en in het StadsdorpNieuws zijn niet herleidbaar naar andere persoonsgegevens. We vragen mensen zoveel mogelijk toestemming vooraf om een foto op de site te mogen zetten. Vind je onverhoopt een afbeelding van jezelf op onze website, die je niet (meer) gepubliceerd wilt hebben? Meld het ons. Dan ondernemen we meteen actie.

Het telefoonnummer dat soms vermeld wordt, is het algemene stadsdorptelefoonnummer.

 

Onze website gebruikt geen cookies of vergelijkbare (volg)technieken.

3. Mocht iemand een donatie overmaken op de bankrekening van StadsdorpBuurt7, dan wordt, altijd na goedkeuring door de persoon in kwestie, de naam van de donateur in het financiële jaarverslag genoemd, met het bedrag van de donatie. De bankgegevens worden bijgehouden door de penningmeester van StadsdorpBuurt7.


4. De gegevens van de onder 2. genoemde personen staan op de beveiligde computers opgeslagen van drie stadsdorpers die de administratie beheren en de e-mails verzenden.

De e-mailberichten die voor iedereen bestemd zijn worden verstuurd met alle e-mailadressen in BCC.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@StadsdorpBuurt7.nl.